เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: Hello the world ยินดีที่ได้รู้จัก
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เพื่อเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้น และเข้าใจความแตกต่างแต่ละประเทศทั่วโลก รวมทั้งเคารพวิถีการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมโลกได้

Week 7 - 8

เป้าหมายรายสัปดาห์: เข้าใจและอธิบายวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน และสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้เศรษฐกิจในรูปแบบที่น่าสนใจเพื่อถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ได้
Week
Input
Process
Output
Outcome7 - 8
819
 ธ.ค. 2557

โจทย์
วัฒนธรรม
- ศิลปะ
- อาหาร
- ภาพยนตร์
- นาฏศิลป์
- เทศกาล
- ประเพณี
- วันสำคัญ
- กีฬา
Key  Questions
- นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดคนจีนจึงถือว่า สีแดง เป็นสีมหามงคล
- นักเรียนคิดว่าวัฒนธรรมของประเทศที่ตนเองศึกษามีรูปแบบลักษณะเป็นอย่างไร
- นักเรียนคิดว่าวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างไร
- นักเรียนคิดว่าในประเทศที่ศึกษามีการละเล่นหรือกีฬาใดบ้าง และมีความเป็นมาอย่างไร
 เครื่องมือคิด
Show  and Share
- นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเทศ
- อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ ที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์
 - นำเนอข้อมูลการละเล่นและกีฬาของประเทศ
Wall thinking
- ติดชิ้นงานชิ้นงานเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ ที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์
 - สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องเรียน
- ภาพ วัฒนธรรมคนจีน
- เรื่องเล่าปลาบึก ในลุ่มแม่น้ำโขง
- คลิปวิดีโอรถแข่งไม้
- กระดาษ
- อินเตอร์เน็ต

Week 7
จันทร์
ชง : ครูให้นักเรียนดูภาพ วัฒนธรรมคนจีน ซึ่งเกี่ยวกับการแสดงออกถึงความนอบน้อมและการเฉลิมฉลองต่างๆของคนจีน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด จากภาพที่ได้ดูนักเรียนรู้สึกอย่างไร
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
อังคาร
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดคนจีนจึงถือว่า สีแดง เป็นสีมหามงคล”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
พุธ
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าวัฒนธรรมของประเทศที่ตนเองศึกษามีรูปแบบลักษณะเป็นอย่างไร
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นและสืบค้นข้อมูล
ศุกร์
ใช้ : นักเรียนแต่ละคนออกแบบชิ้นงานเพื่อนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่คิดศึกษาในรูปแบบต่างๆ ตามความสนใจ(Model, เพลง, ชาร์ต, รายงาน, การ์ตูนช่อง, power point ฯลฯ)
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนนำเสนอชิ้นงาน
- ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการนำเสนอ

Week 8
จันทร์
ชง : ครูเล่าเรื่องปลาบึก ในลุ่มแม่น้ำโขง ให้นักเรียนฟัง
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับฟัง
อังคาร
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างไร”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
ชง : ครูเปิดคลิปวิดีโอรถแข่งไม้ ซึ่งเกี่ยวกับกิจกรรมการละเล่นกีฬาพื้นถิ่นของชาวเขา โดยถูกพัฒนามาเป็นกีฬาเพื่อการแข่งขันในปัจจุบัน(ในท้องถิ่น)
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเรียนรู้อะไรจากสิ่งที่ได้ดู”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
พุธ
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าในประเทศที่ศึกษามีการละเล่นหรือกีฬาใดบ้าง และมีความเป็นมาอย่างไร”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นและสืบค้นข้อมูล
ศุกร์
ใช้ : นักเรียนแต่ละคนออกแบบชิ้นงานเพื่อนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่คิดศึกษาในรูปแบบต่างๆ ตามความสนใจ(Model, เพลง, ชาร์ต, รายงาน, การ์ตูนช่อง, power point ฯลฯ)
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนนำเสนอชิ้นงาน
- ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการนำเสนอ
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- วิเคราะห์สิ่งที่ได้จากรูปภาพ วัฒนธรรมคนจีน
- สืบค้นและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเทศที่กำลังศึกษา
- อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ ที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์
 - สืบค้นและนำเนอข้อมูลการละเล่นและกีฬาของประเทศที่กำลังศึกษา

ชิ้นงาน
- นำเสนอวัฒนธรรมของประเทศที่ตนเองกำลังศึกษา
- นำเสนอการละเล่นและกีฬาของประเทศที่กำลังศึกษา
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ความรู้
 เข้าใจและอธิบายวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน และสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้เศรษฐกิจในรูปแบบที่น่าสนใจเพื่อถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
การอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ของแต่ละประเทศร่วมกัน
ทักษะการวางแผน
การวางแผนในการทำงานศึกษาข้อมูลวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ
- ทักษะการเรียนรู้
 - สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- สามารถวิเคราะห์ข้อมูลวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ ของแต่ละประเทศ
ทักษะICT
สืบค้นข้อมูลและสร้างสรรค์ชิ้นงานจากสื่อเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ออกแบบนำเสนอชิ้นงานในรูปแบบที่น่าสนใจ
คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติต่อหลักสำคัญของการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ
- การอธิบายตำแหน่งและสถานที่ตั้งของประเทศที่ใช้เป็นแหล่งศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


PBL ยินดีที่ได้รู้จัก
ครูและนักเรียนเรียนรู้เรื่องประเทศและนำมานำเสนอหลายๆ สัปดาห์ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นงานรูปแบบต่างๆ เช่น การ์ตูนช่อง ชาร์ต pop up

ในสัปดาห์นี้ครูให้โจทย์ใหญ่ว่า นักเรียนคิดว่าวัฒนธรรมของประเทศที่ตนเองศึกษามีรูปแบบลักษณะเป็นอย่างไร?
แต่ละคนยังหาข้อมูลเรื่องราวประเทศของตนเองยังไม่ครบ หาข้อมูลวัฒนธรรม เป็นเนื้อที่มีมากที่สุด ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยคลิปประเทศต่างๆ ที่สามารถเห็นมุมที่โดดเด่น สำคัญของประเทศนั้นๆ ก็เลยชวนนักเรียนคุยเกี่ยวกับการสร้างชิ้นงานในสัปดาห์นี้
พวกเราได้ชิ้นงานที่สามารถบอกวัฒนธรรมของประเทศได้มากที่สุดทำผ่าน Power point ทุกคน เป็นการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีอีกช่องทางอีกด้วย
*นักเรียนหลายคนยังไม่ถนัดการใช้คอมฯ เลย บางคนมีปัญหาเรื่องการพิมพ์งาน
          ในเรื่องวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่ใช้เรียนสัปดาห์ 7 ถึงสัปดาห์ 8 นักเรียนแต่ละคนกำลังรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาสร้างชิ้นงานในรูปแบบ power point

PBL ข้าว
ในสัปดาห์นี้อากาศหนาวกว่าทุกสัปดาห์ที่ผ่านมา ข้างบางต้นกรอบมา ใบข้าวหักค่อนข้างเยอะ
นักเรียนต้องช่วยกันเติมน้ำให้เพื่อนๆ ทุกวัน ในปริมาณพอเหมาะ
ทุกคนบันทึกผมความคืบหน้าข้าวในสัปดาห์นี้ แล้วนำมาช่วยกันคิดแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องทุกๆ สัปดาห์ เพื่อเป็นแผนการเรียนรู้อีกPBL ระยะยาว


ชื่นชมที่เห็นเด็กๆ เรียนรู้ร่วมกัน ช่วยเหลือกันในการดูท่อปลูกข้าวของคุณครูและเพื่อนๆ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปลูกข้าวรอบที่ 2 เรื่อยมา..

ภาพชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 7

Week8

PBL ข้าวสินเหล็ก 4 เมล็ด -ปลูกครั้งที่ 2 ให้ได้ 2000 เมล็ด
หลังจากข้าวตั้งท้องมาสัปดาห์กว่าๆ ข้าวในท่อปลูกของคุณครูณีออกร่วงก่อนใคร แต่ลมหนาวค่อนข้าง
แรงมากทำให้ตนข้าวที่ออกร่วงและตั้งท้องทำให้ข้าวกรอบและลำต้นหักง่าย นักเรียนช่วยกันหมั่นเติมน้ำเช้าเย็น เพื่อให้มีน้ำทำให้ดินชุ่ม
_นักเรียนบันทึกผลความคืบหน้าในการปลูกข้าวสินเหล็กครั้งที่ 2 ลงในสมุดเล่มเล็ก ระบุถึงปัญหาและวิธีการแก้ไข ปรึกษาและแชร์ถึงปัญหาอุปสรรคที่พบกับเพื่อนๆ และคุณครูทุกๆ สัปดาห์

PBL ยินดีที่ได้รู้จัก – วัฒนธรรมแต่ละประเทศ+การเดินทางท่องเที่ยว
ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว..นักเรียนได้สร้างชิ้นงานที่สามารถบอกวัฒนธรรมของประเทศได้มากที่สุดทำผ่าน Power point ทุกคน เป็นการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีอีกช่องทางอีกด้วย
*นักเรียนหลายคนยังไม่ถนัดการใช้คอมฯ เลย บางคนมีปัญหาเรื่องการพิมพ์งาน
            ในเรื่องวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่ใช้เรียนสัปดาห์ 7 ถึงสัปดาห์ 8 นักเรียนแต่ละคนกำลังรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาสร้างชิ้นงานในรูปแบบ power point เริ่มต้อเรียนในวันจันทร์นักเรียนยังต้องเรียนรู้พื้นฐานของโปรแกรมกันก่อน ครูแนะนำการเปิดและการทำงานของโปรแกรมPower point อย่างง่าย

หลังจากนั้นทุกคนจัดกระทำข้อมูล และลงมือทำPower point เอง ลองผิดลองถูกปะปนกันไป สงสัยเข้ามาสอบถามครูณีหรือครูป้อมเป็นรายบุคคล(อนุญาตให้นำโน้ตบุ๊กมาทำงานได้ แต่สร้างข้อลงเฉพาะกลุ่มไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับ)
กำหนดนำเสนองานในวันศุกร์ นักเรียนทุกคนงานครบก่อน 10.40 น. เพื่อเตรียมนำเสนอความเข้าใจ นักเรียนหลายคนกระปรี้กระเปร่ากับการสร้างสรรค์งานในชิ้นนี้อย่างมาก หลายคนเสียเวลากับการพิมพ์งาน การทำลูกเล่นในโปรแกรม หรือคอมฯเกิดปัญหา ถึงเวลากำหนดนักเรียนนำเสนอเสร็จไปเพียง 6 คน (ตุ๊กตา, เดียร์, ไข่มุก, อ้อแอ้, พิมพ์, อุ๋ม) ทุกคนนำเสนองานออกมาได้ในระดีถึงดีมาก เพราะความพร้อมและมั่นใจกับชิ้นงานของตนเอง เพื่อนทุกคนจดความรู้ใหม่ที่ได้ในครั้งนี้ไปพร้อม
ส่วนนักเรียนที่ยังไม่ได้นำเสนอ เลือนไปในสัปดาห์ที่ 9 ครับ

ภาพชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 8

2 ความคิดเห็น:

 1. Week7

  PBL ยินดีที่ได้รู้จัก
  ครูและนักเรียนเรียนรู้เรื่องประเทศและนำมานำเสนอหลายๆ สัปดาห์ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นงานรูปแบบต่างๆ เช่น การ์ตูนช่อง ชาร์ต pop up
  ในสัปดาห์นี้ครูให้โจทย์ใหญ่ว่า “นักเรียนคิดว่าวัฒนธรรมของประเทศที่ตนเองศึกษามีรูปแบบลักษณะเป็นอย่างไร?”
  แต่ละคนยังหาข้อมูลเรื่องราวประเทศของตนเองยังไม่ครบ หาข้อมูลวัฒนธรรม เป็นเนื้อที่มีมากที่สุด ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยคลิปประเทศต่างๆ ที่สามารถเห็นมุมที่โดดเด่น สำคัญของประเทศนั้นๆ ก็เลยชวนนักเรียนคุยเกี่ยวกับการสร้างชิ้นงานในสัปดาห์นี้
  พวกเราได้ชิ้นงานที่สามารถบอกวัฒนธรรมของประเทศได้มากที่สุดทำผ่าน Power point ทุกคน เป็นการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีอีกช่องทางอีกด้วย
  *นักเรียนหลายคนยังไม่ถนัดการใช้คอมฯ เลย บางคนมีปัญหาเรื่องการพิมพ์งาน
  ในเรื่องวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่ใช้เรียนสัปดาห์ 7 ถึงสัปดาห์ 8 นักเรียนแต่ละคนกำลังรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาสร้างชิ้นงานในรูปแบบ power point

  PBL ข้าว
  ในสัปดาห์นี้อากาศหนาวกว่าทุกสัปดาห์ที่ผ่านมา ข้างบางต้นกรอบมา ใบข้าวหักค่อนข้างเยอะ
  นักเรียนต้องช่วยกันเติมน้ำให้เพื่อนๆ ทุกวัน ในปริมาณพอเหมาะ
  ทุกคนบันทึกผมความคืบหน้าข้าวในสัปดาห์นี้ แล้วนำมาช่วยกันคิดแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องทุกๆ สัปดาห์ เพื่อเป็นแผนการเรียนรู้อีกPBL ระยะยาว
  ชื่นชมที่เห็นเด็กๆ เรียนรู้ร่วมกัน ช่วยเหลือกันในการดูท่อปลูกข้าวของคุณครูและเพื่อนๆ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปลูกข้าวรอบที่ 2 เรื่อยมา..

  ตอบลบ
 2. Week8

  PBL ข้าวสินเหล็ก 4 เมล็ด -ปลูกครั้งที่ 2 ให้ได้ 2000 เมล็ด
  หลังจากข้าวตั้งท้องมาสัปดาห์กว่าๆ ข้าวในท่อปลูกของคุณครูณีออกร่วงก่อนใคร แต่ลมหนาวค่อนข้างแรงมากทำให้ตนข้าวที่ออกร่วงและตั้งท้องทำให้ข้าวกรอบและลำต้นหักง่าย นักเรียนช่วยกันหมั่นเติมน้ำเช้าเย็น เพื่อให้มีน้ำทำให้ดินชุ่ม
  _นักเรียนบันทึกผลความคืบหน้าในการปลูกข้าวสินเหล็กครั้งที่ 2 ลงในสมุดเล่มเล็ก ระบุถึงปัญหาและวิธีการแก้ไข ปรึกษาและแชร์ถึงปัญหาอุปสรรคที่พบกับเพื่อนๆ และคุณครูทุกๆ สัปดาห์

  PBL ยินดีที่ได้รู้จัก(Week8) – วัฒนธรรมแต่ละประเทศ+การเดินทางท่องเที่ยว
  ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว..นักเรียนได้สร้างชิ้นงานที่สามารถบอกวัฒนธรรมของประเทศได้มากที่สุดทำผ่าน Power point ทุกคน เป็นการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีอีกช่องทางอีกด้วย
  *นักเรียนหลายคนยังไม่ถนัดการใช้คอมฯ เลย บางคนมีปัญหาเรื่องการพิมพ์งาน
  ในเรื่องวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่ใช้เรียนสัปดาห์ 7 ถึงสัปดาห์ 8 นักเรียนแต่ละคนกำลังรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาสร้างชิ้นงานในรูปแบบ power point เริ่มต้อเรียนในวันจันทร์นักเรียนยังต้องเรียนรู้พื้นฐานของโปรแกรมกันก่อน ครูแนะนำการเปิดและการทำงานของโปรแกรมPower point อย่างง่าย
  หลังจากนั้นทุกคนจัดกระทำข้อมูล และลงมือทำPower point เอง ลองผิดลองถูกปะปนกันไป สงสัยเข้ามาสอบถามครูณีหรือครูป้อมเป็นรายบุคคล(อนุญาตให้นำโน้ตบุ๊กมาทำงานได้ แต่สร้างข้อลงเฉพาะกลุ่มไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับ)
  กำหนดนำเสนองานในวันศุกร์ นักเรียนทุกคนงานครบก่อน 10.40 น. เพื่อเตรียมนำเสนอความเข้าใจ นักเรียนหลายคนกระปรี้กระเปร่ากับการสร้างสรรค์งานในชิ้นนี้อย่างมาก หลายคนเสียเวลากับการพิมพ์งาน การทำลูกเล่นในโปรแกรม หรือคอมฯเกิดปัญหา ถึงเวลากำหนดนักเรียนนำเสนอเสร็จไปเพียง 6 คน (ตุ๊กตา, เดียร์, ไข่มุก, อ้อแอ้, พิมพ์, อุ๋ม) ทุกคนนำเสนองานออกมาได้ในระดีถึงดีมาก เพราะความพร้อมและมั่นใจกับชิ้นงานของตนเอง เพื่อนทุกคนจดความรู้ใหม่ที่ได้ในครั้งนี้ไปพร้อม
  ส่วนนักเรียนที่ยังไม่ได้นำเสนอ เลือนไปในสัปดาห์ที่ 9 ครับ

  ตอบลบ