เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: Hello the world ยินดีที่ได้รู้จัก
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เพื่อเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้น และเข้าใจความแตกต่างแต่ละประเทศทั่วโลก รวมทั้งเคารพวิถีการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมโลกได้

Week 4

เป้าหมายรายสัปดาห์: เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของแต่ละประเทศที่น่าสนใจให้ผู้อื่นรับทราบและเข้าใจได้
Week
Input
Process
Output
Outcome4
17 21
 พ.ย. 2557

โจทย์
ประวัติศาสตร์
Key  Questions
- นักเรียนคิดว่าแต่ละประเทศที่ตนเองศึกษา มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไร และจะนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
- นักเรียนคิดว่ามีกี่เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ส่งผลต่อการดำเนินวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันอย่างไร
เครื่องมือคิด
Show  and Share
- นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศ
- นำเสนอชิ้นงานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศ
Wall thinking
- ติดชิ้นงานชิ้นงานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
 สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องเรียน
- กระดาษ ชาร์ต
- แผนที่
- อินเตอร์เน็ต

จันทร์
ชง : ครูเปิดคลิปวิดีโอโชซอนโบราณ ให้นักเรียนดู
เชื่อม : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่ได้ดู”
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ได้ดู
อังคาร
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าแต่ละประเทศที่ตนเองศึกษา มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไร และจะนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นและสืบค้นข้อมูล
พุธ
ใช้ : นักเรียนแต่ละคนออกแบบชิ้นงานเพื่อนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่คิดศึกษาในรูปแบบต่างๆ ตามความสนใจ(Model, เพลง, ชาร์ต, รายงาน, การ์ตูนช่อง, power point ฯลฯ)
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนนำเสนอชิ้นงาน
- ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการนำเสนอ
ศุกร์
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่ามีกี่เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ส่งผลต่อการดำเนินวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันอย่างไร”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นและเขียนแสดงความคิดเห็นในรูปแบบของบทความ
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ภาระงาน
- การสืบค้นข้อมูลประวัติศาสตร์
- การนำเสนอข้อมูลประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศ
- การเขียนบทความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการดำเนินวิถีชีวิตของคนในปัจจุบัน
- การนำเสนอชิ้นงานบทความ
ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- บทความ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของแต่ละประเทศที่น่าสนใจให้ผู้อื่นรับทราบและเข้าใจได้
ทักษะ
ทักษะการวางแผน
การวางแผนในการทำงานศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศ
- ทักษะการเรียนรู้
 - สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะICT
สืบค้นข้อมูลและสร้างสรรค์ชิ้นงานจากสื่อเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศ
 คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติต่อหลักสำคัญของการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศ
- การอธิบายตำแหน่งและสถานที่ตั้งของประเทศที่ใช้เป็นแหล่งศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศ
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ในสัปดาห์นี้เด็กๆ ทุกคนได้รับโจทย์กระตุ้นการคิดจากครู คือ “นักเรียนคิดว่าแต่ละประเทศที่ตนเองศึกษา มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไร และจะนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร?
ทุกคนต่างสืบค้นหาข้อมูลเพื่อมาสร้างชิ้นงานไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศ ๑๗ ประเทศ
สืบค้นจากหนังสือเปิดเลนส์ส่องโลก ของ ดร.นิติภูมิ เนาวรัตน์ ที่เล่าถึงเหตุการณ์สำคัญๆของโลกที่ผ่านๆ มา ที่เขาเข้าไปทำรายการออกสารคดี , บางคนสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุด , หรือบางก็คอมฯ
ทุกคนจะเลือกอย่างน้อย ๕ เหตุการณ์สำคัญๆ ของประเทศนั้นมาเล่าถ่ายทอดให้เพื่อนๆ คุณครูรับฟัง
-          ใคร / อะไรเป็นประเด็นสำคัญในเหตุการณ์ครั้งนี้
-          เหตุการณ์มีความสำคัญอย่างไร ในขณะปีนั้น
-          ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร ในประเทศนั้น
ชิ้นงานไทม์ไลน์ของเด็กๆ ยังไม่เสร็จทันเวลา เนื่องมาจากเด็กๆ ได้ช่วยทางโรงเรียนฯ เกี่ยวข้าว ๒ วันติดในช่วงเช้า เป็นชั่วโมงเรียนวิชาPBL ครูจึงช่วยให้นักเรียนรู้เรื่องนี้อีก ๑ สัปดาห์อีก
เพื่อให้ทุกคนไปทบทวนช่วงวันหยุด และนำเสนอข้อมูลในสัปดาห์ถัดไป..

ข้าวสินเหล็ก ๔ เมล็ด

     ในสัปดาห์นี้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยที่ทางโรงเรียนฯ มีพนักงานเหลือน้อย เด็กๆ แบ่งหน้าที่กันรดน้ำต้นไม้ และเติมน้ำใน

 จากบันทึกของพี่เบ้น
ต้นแรก ๗๐ ซม.
ต้นสอง ๖๐ ซม.
ต้นสาม ๖๐ ซม.
ต้นสี่ ๕๐ ซม.
อากาศเริ่มหนาวเย็นขึ้น ทำให้ดินแห้งเร็วขึ้น

เพื่อนต้องช่วยกันเติมน้ำ

สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 4แก่นเรื่องในการสรุปสัปดาห์ที่ 4 Q.3 ของพี่เดียร์นักเรียนชั้น ม.1
 ประวัติศาสตร์

ทักษะที่เกิดขึ้น ครูวิเคราะห์จากกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์ของนักเรียน
- การเก็บรวบรวมข้อมูล / การจัดกระทำข้อมูล: พี่เดียร์ได้สืบค้นหาข้อมูลประเทศนิวซีแลนด์ที่เลือกได้ สืบค้นจากหลากหลายแหล่งข้อมูล อาทิเช่น หนังสือ, คอมฯ, ห้องสมุด และปรึกษาผู้รู้ครูจุลซึ่งเคยไปที่ประเทศดังกล่าวมาก่อนหน้านี้ แล้วพี่เดียร์จัดกระทำข้อมูลให้ตนเองและผู้อ่านได้เข้าใจง่ายที่สุด ก่อนสร้างชิ้นงานผ่านไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์ 5 เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
- การแก้ปัญหา : ระหว่างที่ได้ข้อมูลมา แลกเปลี่ยนความเข้าใจกับครู พี่เดียร์ต้องใช้ความรู้ที่ตนเองสืบค้นมาตอบปัญหา และขมวดคำให้กระซับและเข้าใจง่ายที่สุด กับคุณครูและสิ่งที่เพื่อนๆ สงสัยสอบถามแลก
- การนำเสนอข้อมูล: ก่อนส่งชิ้นงานไทม์ไลน์พี่เดียร์และเพื่อนๆ ต้องได้นำเสนอข้อมูลต่อผู้อื่น และเพื่อนๆช่วยกันตรวจสอบความเข้าใจต่างๆ ของประเทศเพื่อนๆ แล้วหาความเชื่อมโยงที่เข้าสู่ประเทศที่ตนเองกำลังศึกษาอยู่
- ทักษะชีวิต : การได้ช่วยเหลือผู้อื่นในการทำงาน การดูแลอาคารสถานที่ รดน้ำต้นข้าวดูแลบันทึกผลสม่ำเสมอ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างพี่เดียร์กับเพื่อนๆ
- การทำงานร่วมกัน: พี่เดียร์และเพื่อนๆ ได้ดูแลต้นข้าว ทำงานดูแลระดับน้ำช่วยกัน พร้อมกับบันทึกความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ก่อนจะนำแต่ละประเด็นมาพูดคุยกัน

คุณลักษณะ : พี่เดียร์ยังช่วยเพื่อนๆ ทำภาระงานต่างๆ ชิ้นงานของเพื่อนที่ยังไม่เสร็จ ช่วยอธิบายความเชื่อมโยง และเขียนบล็อกถ่ายทอดเรื่องราวของตนเอง ให้ผู้อื่นรับรู้อีกช่องทางหนึ่ง ครูก็ได้ทราบเรื่องราวทางบ้านที่พี่เดียร์เข้ามาปรึกษา

1 ความคิดเห็น:

 1. แก่นเรื่องในการสรุปสัปดาห์ที่ 4 Q.3 ของพี่เดียร์นักเรียนชั้น ม.1
  ประวัติศาสตร์

  ทักษะที่เกิดขึ้น ครูวิเคราะห์จากกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์ของนักเรียน
  - การเก็บรวบรวมข้อมูล / การจัดกระทำข้อมูล: พี่เดียร์ได้สืบค้นหาข้อมูลประเทศนิวซีแลนด์ที่เลือกได้ สืบค้นจากหลากหลายแหล่งข้อมูล อาทิเช่น หนังสือ, คอมฯ, ห้องสมุด และปรึกษาผู้รู้ครูจุลซึ่งเคยไปที่ประเทศดังกล่าวมาก่อนหน้านี้ แล้วพี่เดียร์จัดกระทำข้อมูลให้ตนเองและผู้อ่านได้เข้าใจง่ายที่สุด ก่อนสร้างชิ้นงานผ่านไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์ 5 เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
  - การแก้ปัญหา : ระหว่างที่ได้ข้อมูลมา แลกเปลี่ยนความเข้าใจกับครู พี่เดียร์ต้องใช้ความรู้ที่ตนเองสืบค้นมาตอบปัญหา และขมวดคำให้กระซับและเข้าใจง่ายที่สุด กับคุณครูและสิ่งที่เพื่อนๆ สงสัยสอบถามแลก
  - การนำเสนอข้อมูล: ก่อนส่งชิ้นงานไทม์ไลน์พี่เดียร์และเพื่อนๆ ต้องได้นำเสนอข้อมูลต่อผู้อื่น และเพื่อนๆช่วยกันตรวจสอบความเข้าใจต่างๆ ของประเทศเพื่อนๆ แล้วหาความเชื่อมโยงที่เข้าสู่ประเทศที่ตนเองกำลังศึกษาอยู่
  - ทักษะชีวิต : การได้ช่วยเหลือผู้อื่นในการทำงาน การดูแลอาคารสถานที่ รดน้ำต้นข้าวดูแลบันทึกผลสม่ำเสมอ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างพี่เดียร์กับเพื่อนๆ
  - การทำงานร่วมกัน: พี่เดียร์และเพื่อนๆ ได้ดูแลต้นข้าว ทำงานดูแลระดับน้ำช่วยกัน พร้อมกับบันทึกความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ก่อนจะนำแต่ละประเด็นมาพูดคุยกัน

  คุณลักษณะ : พี่เดียร์ยังช่วยเพื่อนๆ ทำภาระงานต่างๆ ชิ้นงานของเพื่อนที่ยังไม่เสร็จ ช่วยอธิบายความเชื่อมโยง และเขียนบล็อกถ่ายทอดเรื่องราวของตนเอง ให้ผู้อื่นรับรู้อีกช่องทางหนึ่ง ครูก็ได้ทราบเรื่องราวทางบ้านที่พี่เดียร์เข้ามาปรึกษา

  ตอบลบ