เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: Hello the world ยินดีที่ได้รู้จัก
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เพื่อเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้น และเข้าใจความแตกต่างแต่ละประเทศทั่วโลก รวมทั้งเคารพวิถีการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมโลกได้

Week 9

เป้าหมายรายสัปดาห์: เข้าใจและสามารถอธิบายข้อมูลที่น่าสนใจให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ และสรุปประเด็นที่น่าสนใจได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
9

22 - 26
 ธ.ค. 2557
โจทย์
- ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้และเข้าใจสิ่งที่ถ่ายทอด
- สรุปความเข้าใจในประเด็นที่สำคัญทั้งหมด ตลอดการเรียนรู้ใน Quarter 3

Key  Questions
นักเรียนคิดว่าการถ่ายทอดความรู้ที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุดควรจะเป็นอย่างไร

  เครื่องมือคิด
Show  and Share
นำเสนอข้อมูลและรูปแบบวิธีการถ่ายทอดเรื่องราวที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้
Mind Mapping
สรุปการเรียนรู้ Quarter 3

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
 สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องเรียน
- คอมพิวเตอร์
- อินเตอร์เน็ต
- Program (After effect , Movie maker , Picasa)


จันทร์
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้น นักเรียนคิดว่าการถ่ายทอดความรู้ที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุดควรจะเป็นอย่างไร?”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นของตนเองให้เพื่อนและครูฟังได้ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น
- นักเรียนแต่ละคนนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้เรียนรู้ตลอด Quarter ที่ 3 มาลำดับความสำคัญและจัดระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการนำเสนอ
อังคาร - พุธ
ใช้ : นักเรียนแต่ละคนลงมือจัดกระทำข้อมูลในรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ อาทิเช่น สารคดีสั้น  Clip  VDO ชาร์ตภาพเรื่องราว ฯลฯ
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอความคืบหน้าของงานตนเอง โดยให้เพื่อนและครูร่วมนำเสนอความคิดเห็น เพื่อเพิ่มเติมประเด็นต่างๆ
ศุกร์
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
ครูและนักเรียนร่วมสรุปตอบคำถามสิ่งที่อยากรู้
- นักเรียนทำ Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน Quarter 3
- นักเรียนแต่ละคนวิเคราะห์ประเมินตนเอง พร้อมทั้งเขียนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
 - ออกแบบลำดับความสำคัญและจัดระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการนำเสนอ
- นำเสนอความคืบหน้าของงานตนเอง โดยให้เพื่อนและครูร่วมนำเสนอความคิดเห็น เพื่อเพิ่มเติมประเด็นต่างๆ
ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- สารคดีสั้น  ถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้
- ตอบคำถามสิ่งที่อยากรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน Quarter 3
- ประเมินตนเอง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายข้อมูลที่น่าสนใจให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ และสรุปประเด็นที่น่าสนใจได้

ทักษะ
ทักษะชีวิต
การอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ของแต่ละประเทศร่วมกัน
ทักษะการเลือกใช้เครื่องมือ
- การเลือกใช้เครื่องมือคิดที่หลากหลายในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
- การใช้เครื่องมือในการนำเสนอข้อมูลที่ได้ศึกษาเรื่องราวต่างๆของต่างประเทศ
 ทักษะการเรียนรู้
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลต่อวงสนทนากลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
สามารถถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้กับผู้อื่นได้อย่างมีคุณค่า
คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติต่อหลักสำคัญของการเรียนรู้ด้านการนำเสนอข้อมูลที่มีคุณค่า
 - การอธิบายความหลากหลายของข้อมูล
 -  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


PBL ยินดีที่ได้รู้จัก (Week9) – สรุปความเข้าใจในประเด็นที่สำคัญทั้งหมด ตลอดการเรียนรู้ใน Quarter 3/2557
สัปดาห์สุดท้ายในการเรียนรู้PBL นักเรียนทุกคนทำสรุปงานทุกรายวิชาภาษาไทย, อังกฤษ และคณิตศาสตร์
การเรียนรู้PBL ของนักเรียนแบ่งเป็น PBLระยะสั้น, PBLระยะยาว
PBLระยะสั้น เขียนเรียบเรียงงานตามรูปแบบที่นักเรียนสนใจ อาทิเช่น การ์ตูนช่อง, ชาร์ตความเข้าใจ, Mind Mapping, Fort chart ส่งงานทุกครั้งนักเรียนจะนำเสนอเล่าความเข้าใจให้คุณครูสอบถามทุกครั้ง
PBLระยะยาว นักเรียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ ให้นักเรียนเลือกมาตอบ 9 ข้อ และให้แต่ละคนตั้งคำถามเองมา 1 ข้อ (คำถามนั้นต้องวัดความเข้าใจภาพรวมของแต่ละประเทศที่นักเรียนศึกษาด้วย แล้วมาเล่าคำตอบขณะส่งชิ้นงานกับคุณครู) นักเรียนเขียนสรุปองค์ความรู้PBL(หลังเรียน) ลงในกระดาษA3 เขียนตามรูปแบบที่นักเรียนแต่ละคนสนใจ อาทิเช่น การ์ตูนช่อง, ชาร์ตความเข้าใจ, Mind Mapping, Fort chart ส่งงานทุกครั้งนักเรียนจะนำเสนอเล่าความเข้าใจให้คุณครูสอบถามทุกครั้ง และนักเรียนเขียนประเมินตนเองตลอดการเรียนรู้(ภาพรวม) สิ่งที่ทำดีแล้ว, สิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม ก่อนที่จะเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 9

นักเรียนทุกคนเข้าใจความรู้เรื่องราวประเทศต่างๆ ที่ตนเองศึกษาและเพื่อนๆ เรียนรู้ ทุกคนนำเสนอPower point ให้คุณครูและเพื่อนๆ เรียนรู้นานาประเทศเพิ่มมากขึ้น ก่อนจะปิดเรียนQ.3
 

PBL ข้าวสินเหล็ก เมล็ด -ปลูกครั้งที่ ให้ได้ 2000 เมล็ดสัปดาห์สุดท้าย
ในสัปดาห์นี้นักเรียนทุกคนต่างขะมักเขม้นในการเคลียงานทุกวิชา รวมทั้งการดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยแต่ละท่อปลูกข้าวสินเหล็ก เมล็ดให้ได้ 2000 เมล็ด ในพื้นที่จำกัน (ครั้งที่ 2) ปัญหาที่นักเรียนยังคงเผชิญทุกสัปดาห์ยังเหมือเดิมคือลมหนาวที่พัดผ่านค่อยข้างแรง ทำให้ต้นข้าวแห้งกรอบ ลำต้นข้าวใบข้าวแห้งหักง่ายมาก นักเรียนมาตอนเช้าต้องเร่งเติมน้ำในท่อของตนเองกับเพื่อนๆ ช่วยกันดูแลท่อกำจัดวัชพืช มด แมลง ต่างๆ


นักเรียนได้ข้อมูลมาแล้วช่วยกันอภิปรายถึงปัญหาที่พบ แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน นำสิ่งที่แต่ละคนบันทึกผลมาถ่ายทอด เพื่อรับทราบร่วมกัน รวมทั้งยังร่วมกันแบ่งบทบาทหน้าที่ช่วงปิดเทอมมาดูแลรดน้ำข้าวในแต่ละท่ออีกด้วย.
ทุกคนเขียนสรุปเส้นทางข้าว เมล็ด ลงในกระดาษA4 เขียนถ่ายทอดความเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาร่วมกัน ปัญหาต่างๆ ที่เจอในการปลูกข้าวรอบนี้ จากนั้นแต่ละคนนำชิ้นงานมานำเสนอกับคุณครู เพื่อให้ครูสอบถามประเมินความเข้าใจ ตลอดQuarter3 นี้ครับ

ภาพชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 9

1 ความคิดเห็น:

 1. PBL ข้าวสินเหล็ก 4 เมล็ด -ปลูกครั้งที่ 2 ให้ได้ 2000 เมล็ด: สัปดาห์สุดท้าย
  ในสัปดาห์นี้นักเรียนทุกคนต่างขะมักเขม้นในการเคลียงานทุกวิชา รวมทั้งการดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยแต่ละท่อปลูกข้าวสินเหล็ก 4 เมล็ดให้ได้ 2000 เมล็ด ในพื้นที่จำกัน (ครั้งที่ 2) ปัญหาที่นักเรียนยังคงเผชิญทุกสัปดาห์ยังเหมือเดิมคือลมหนาวที่พัดผ่านค่อยข้างแรง ทำให้ต้นข้าวแห้งกรอบ ลำต้นข้าวใบข้าวแห้งหักง่ายมาก นักเรียนมาตอนเช้าต้องเร่งเติมน้ำในท่อของตนเองกับเพื่อนๆ ช่วยกันดูแลท่อกำจัดวัชพืช มด แมลง ต่างๆ
  นักเรียนได้ข้อมูลมาแล้วช่วยกันอภิปรายถึงปัญหาที่พบ แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน นำสิ่งที่แต่ละคนบันทึกผลมาถ่ายทอด เพื่อรับทราบร่วมกัน รวมทั้งยังร่วมกันแบ่งบทบาทหน้าที่ช่วงปิดเทอมมาดูแลรดน้ำข้าวในแต่ละท่ออีกด้วย.
  ทุกคนเขียนสรุปเส้นทางข้าว 4 เมล็ด ลงในกระดาษA4 เขียนถ่ายทอดความเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาร่วมกัน ปัญหาต่างๆ ที่เจอในการปลูกข้าวรอบนี้ จากนั้นแต่ละคนนำชิ้นงานมานำเสนอกับคุณครู เพื่อให้ครูสอบถามประเมินความเข้าใจ ตลอดQuarter3 นี้ครับ

  PBL ยินดีที่ได้รู้จัก (Week9) – สรุปความเข้าใจในประเด็นที่สำคัญทั้งหมด ตลอดการเรียนรู้ใน Quarter 3/2557
  สัปดาห์สุดท้ายในการเรียนรู้PBL นักเรียนทุกคนทำสรุปงานทุกรายวิชาภาษาไทย, อังกฤษ และคณิตศาสตร์
  การเรียนรู้PBL ของนักเรียนแบ่งเป็น PBLระยะสั้น, PBLระยะยาว
  PBLระยะสั้น เขียนเรียบเรียงงานตามรูปแบบที่นักเรียนสนใจ อาทิเช่น การ์ตูนช่อง, ชาร์ตความเข้าใจ, Mind Mapping, Fort chart ส่งงานทุกครั้งนักเรียนจะนำเสนอเล่าความเข้าใจให้คุณครูสอบถามทุกครั้ง
  PBLระยะยาว นักเรียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ ให้นักเรียนเลือกมาตอบ 9 ข้อ และให้แต่ละคนตั้งคำถามเองมา 1 ข้อ (คำถามนั้นต้องวัดความเข้าใจภาพรวมของแต่ละประเทศที่นักเรียนศึกษาด้วย แล้วมาเล่าคำตอบขณะส่งชิ้นงานกับคุณครู) นักเรียนเขียนสรุปองค์ความรู้PBL(หลังเรียน) ลงในกระดาษA3 เขียนตามรูปแบบที่นักเรียนแต่ละคนสนใจ อาทิเช่น การ์ตูนช่อง, ชาร์ตความเข้าใจ, Mind Mapping, Fort chart ส่งงานทุกครั้งนักเรียนจะนำเสนอเล่าความเข้าใจให้คุณครูสอบถามทุกครั้ง และนักเรียนเขียนประเมินตนเองตลอดการเรียนรู้(ภาพรวม) สิ่งที่ทำดีแล้ว, สิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม ก่อนที่จะเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 9
  นักเรียนทุกคนเข้าใจความรู้เรื่องราวประเทศต่างๆ ที่ตนเองศึกษาและเพื่อนๆ เรียนรู้ ทุกคนนำเสนอPower point ให้คุณครูและเพื่อนๆ เรียนรู้นานาประเทศเพิ่มมากขึ้น ก่อนจะปิดเรียนQ.3

  ตอบลบ