เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: Hello the world ยินดีที่ได้รู้จัก
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เพื่อเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้น และเข้าใจความแตกต่างแต่ละประเทศทั่วโลก รวมทั้งเคารพวิถีการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมโลกได้

Week 1


         เป้าหมายรายสัปดาห์เข้าใจและเกิดฉันทะที่อยากเรียนรู้ เห็นความแตกต่างของวัฒนธรรม ความเชื่อ สถานที่ และการดำรงชีวิตของมนุษย์

Week
Input
Process
Output
Outcome1

27 ต.ค. 2557
-
1 พ.ย. 2557
โจทย์
- สร้างแรงบันดาลใจ / สร้างฉันทะ
เห็นความแตกต่างของวัฒนธรรม ความเชื่อ สถานที่ และการดำรงชีวิตของมนุษย์

Key  Questions
 - นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการดูภาพยนตร์และสารคดีพื้นที่ชีวิต ตอนเดนมาร์ก

เครื่องมือคิด
Round Rubin
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ภาพยนตร์และสารคดีที่ได้ดู
Round table
เขียนความคิดเห็นเกี่ยวกับ ภาพยนตร์และสารคดีที่ได้ดู
Show and Share
นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ ภาพยนตร์และสารคดีที่ได้ดู
 place mat
เขียนสรุปจากที่ได้ชมภาพยนตร์และสารคดี นักเรียนเห็นอะไร / นักเรียนรู้สึกอย่างไร / นักเรียนได้เรียนรู้อะไร
Wall thinking
ติดชิ้นงานการเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากภาพยนตร์และสารคดี

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศในห้องเรียน
- ห้องเรียน
- ภาพยนตร์สาระคดีเรื่อง  “ถอดรหัส
- สารคดี พื้นที่ชีวิต เดนมาร์ก
- ภาพยนตร์สาระคดีเรื่อง  “หนีตามกาลิเลโอ
.จันทร์.
ชง :  ครูเปิดภาพยนตร์สารคดีเรื่อง  “ถอดรหัส ซึ่งเกี่ยวกับแนวคิดของบุคคลที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยี  ใช้แนวคิดและวิธีการของตนเอง แก้ไขปัญหาต่างๆ จนสามารถลุล่วงไปด้วยดี พร้อมทั้งบ่งบอกการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของบุคคลที่มีความแตกต่างกัน เช่นอายุ สีผิว ฯลฯ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร / นักเรียนรู้สึกอย่างไร / นักเรียนได้เรียนรู้อะไร”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น (Round table)
อังคาร
ชง : ครูให้นักเรียนดูสารคดี พื้นที่ชีวิต เดนมาร์ก เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของชนชาติ เจาะลึกเข้าสู่เรื่องราวต่างๆ ของประเทศเดนมาร์ก
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร / นักเรียนรู้สึกอย่างไร / นักเรียนได้เรียนรู้อะไร”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น (Round Rubin)
พุธ
ชง : ครูเปิดภาพยนตร์เรื่อง  “หนีตามกาลิเลโอ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างประเทศของผู้หญิงสองคนทีเป็นเพื่อนกัน โดยประเทศที่ไป คือ อังกฤษ ฝรั่งเศส ในเรื่องนี้นักเรียนจะได้เห็นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ   กฎระเบียบของเมืองที่อาศัยอยู่มีความเคร่งครัด สถานที่ต่างๆ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร / นักเรียนรู้สึกอย่างไร / นักเรียนได้เรียนรู้อะไร”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น (Round Rubin)
ศุกร์
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “จากภาพยนตร์และสารคดีที่ได้ดู นักเรียนรู้อะไร และสิ่งใดที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้”
เชื่อม : แบ่งกลุ่มนักเรียน ร่วมกันตอบคำถามในรูปแบบ place mat
- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมแลกเปลี่ยนนำเสนอชิ้นงาน
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
 ภาระงาน
- เขียนสรุปสิ่งที่ได้รับชมเกี่ยวกับ ภาพยนตร์สารคดี
- นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับมุมมองแนวคิดที่แตกต่าง ด้านวัฒนธรรม แหล่งที่อยู่อาศัย
  ความเชื่อ สถานที่ และเทคโนโลยี ฯลฯ จากภาพยนตร์สารคดีที่ได้ดู

ชิ้นงาน
- place mat สรุปสิ่งที่นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและเกิดฉันทะที่อยากเรียนรู้ เห็นความแตกต่างของวัฒนธรรม ความเชื่อ สถานที่ และการดำรงชีวิตของมนุษย์

ทักษะ
ทักษะการเรียนรู้
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ได้ดูกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- สามารถคิดวิเคราะห์ เลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษา
ทักษะการสื่อสาร
- นำเสนอชิ้นงาน place matที่ทำแต่ละกลุ่ม สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูภาพยนตร์และสารคดี

คุณลักษณะ
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 - สร้างสรรค์และสรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้จากกระบวนการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน 

ภาพกิจกรรมการเรียนรู้


สร้างแรงบันดาลใจ / สร้างฉันทะ pbl


- นักเรียนดูสารคดี พื้นที่ชีวิต เดนมาร์ก
- ภาพยนตร์เรื่อง หนีตามกาลิเลโอ
- นักเรียนเห็นอะไร / นักเรียนรู้สึกอย่างไร / นักเรียนได้เรียนรู้อะไร
- ร่วมกันแสดงความคิดเห็น (Round table)
- จากภาพยนตร์และสารคดีที่ได้ดู นักเรียนรู้อะไร และสิ่งใดที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ในสัปดาห์แรกของการเรียนรู้ของ ม.1 Quarter 3/2557
เด็กๆ ช่วยกันเตรียมท่อใหม่ในช่วงก่อนปิดภาคเรียนมาแล้ว ปิดเรียน 2 สัปดาห์ เด็กๆ ได้ปลูกข้าวไว้ก่อนหน้านี้มาแล้ว เปิดมาก็เลยช่วยกันมาคัดเลือกต้นกล้าข้าวสินเหล็กให้เหลือเพียง 4 ต้น
จากนั้นเด็กๆ นำปัญหาจากการปลูกข้าวครั้งก่อนมาพูดคุยหาวิธีการที่ดีที่สุดมาใช้ในการปลูกครั้งนี้ ก่อนจะไปวัดความสูงของข้าวทั้ง 4 ต้น จาก 17 ท่อ  แล้วนำผลที่ได้บันทึกความคืบหน้าลงในสมุดบันทึกข้าว ก่อนที่ครูณีจะให้ไปดูเมื่อผ่านไป 22 วัน  จากการปลูกครั้งแรก เทียบเคียงกันดู


กิจกรรมการเรียนรู้PBL ใน Quarter นี้ เด็กๆ เหมือนจะรู้หัวข้อที่พวกเขาจะเรียนตั้งแต่ก่อนปิดเรียน
เด็กๆ ได้ดูหนังสารคดี 2 เรื่อง หนีตามกาลิเลโอ , พื้นที่ชีวิต
และเปิดเทอมมาเด็กๆ แต่ละคนก็ได้เล่าประเทศที่ตนเองสนใจคนละอย่างน้อย 3 ประเทศ เลือกคนละ 1 ประเทศเล่าสิ่งที่ตนเองรู้จักประเทศนั้นมา ให้เพื่อซักถาม
จากนั้นครูพานักเรียนเลือกหัวข้อโครงงาน โดยการที่ครูถามว่า "นักเรียนต้องการเรียนรู้เรื่องอะไร?"
และช่วยกันจัดระบบข้อมูล ได้เรื่องที่เขียนหัวข้อหลักๆ คือ ประเทศ 
สุดท้ายพี่พิมพ์ช่วยครูณีจัดชื่อโครงงานได้ Hello the world ยินดีที่ได้รู้จัก
และจากนั้นนักเรียนทุกคนแบ่งหน้าที่จัดทำชาร์ตแผ่นใหญ่ปฏิทินการเรียนรู้รายสัปดาห์กับชาร์ตสิ่งที่รู้แล้ว , สิ่งที่อยากเรียนรู้ 
ก่อนที่จะลงมือเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 1 ในวันศุกร์

วิเคราะห์ความงอกงามของนักเรียนชั้น ม.1 จากชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 1

แก่นเรื่องในการสรุปสัปดาห์ที่ 1 Q.3 ของพี่ชาร์ปนักเรียนชั้น ม.1
สร้างแรงบันดาลใจ / กระตุ้นการเรียนรู้ – หน่วยต่างประเทศ

ทักษะที่เกิดขึ้น ครูวิเคราะห์จากตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ของพี่ชาร์ป
- ทักษะชีวิต การเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน อยู่ในสังคมย่อย ทำงานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้การจัดการอารมณ์และการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ
- การเก็บรวบรวมข้อมูล: หลังจากที่ดูหนัง / สารคดีเกี่ยวกับเรื่องราวประเทศต่างๆ นักเรียนต้องมาจัดกระทำข้อมูล เพื่อตนเองจะถ่ายทอดความเข้าใจ
- การนำเสนอข้อมูล ทุกคนต้องนำเสนอสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ จากภาพยนตร์หรือสารคดีต่างๆ ที่ได้ดู


คุณลักษณะ : พี่ชาร์ปมีความรับผิดชอบต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ดูแลต้นข้าวของตนเองและเพื่อนไ  ดูแลบริเวณโดยรอบบ้านอย่างเรียบร้อยสม่ำเสมอ

2 ความคิดเห็น:

 1. กิจกรรมการเรียนรู้PBL ใน Quarter นี้ เด็กๆ เหมือนจะรู้หัวข้อที่พวกเขาจะเรียนตั้งแต่ก่อนปิดเรียน
  เด็กๆ ได้ดูหนังสารคดี 2 เรื่อง หนีตามกาลิเลโอ , พื้นที่ชีวิต
  และเปิดเทอมมาเด็กๆ แต่ละคนก็ได้เล่าประเทศที่ตนเองสนใจคนละอย่างน้อย 3 ประเทศ เลือกคนละ 1 ประเทศเล่าสิ่งที่ตนเองรู้จักประเทศนั้นมา ให้เพื่อซักถาม
  จากนั้นครูพานักเรียนเลือกหัวข้อโครงงาน โดยการที่ครูถามว่า "นักเรียนต้องการเรียนรู้เรื่องอะไร?"
  และช่วยกันจัดระบบข้อมูล ได้เรื่องที่เขียนหัวข้อหลักๆ คือ ประเทศ
  สุดท้ายพี่พิมพ์ช่วยครูณีจัดชื่อโครงงานได้ Hello the world ยินดีที่ได้รู้จัก
  และจากนั้นนักเรียนทุกคนแบ่งหน้าที่จัดทำชาร์ตแผ่นใหญ่ปฏิทินการเรียนรู้รายสัปดาห์กับชาร์ตสิ่งที่รู้แล้ว , สิ่งที่อยากเรียนรู้
  ก่อนที่จะลงมือเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 1 ในวันศุกร์

  ตอบลบ
 2. ในสัปดาห์แรกของการเรียนรู้ของ ม.1 Quarter 3/2557

  เด็กๆ ช่วยกันเตรียมท่อใหม่ในช่วงก่อนปิดภาคเรียนมาแล้ว ปิดเรียน 2 สัปดาห์ เด็กๆ ได้ปลูกข้าวไว้ก่อนหน้านี้มาแล้ว เปิดมาก็เลยช่วยกันมาคัดเลือกต้นกล้าข้าวสินเหล็กให้เหลือเพียง 4 ต้น
  จากนั้นเด็กๆ นำปัญหาจากการปลูกข้าวครั้งก่อนมาพูดคุยหาวิธีการที่ดีที่สุดมาใช้ในการปลูกครั้งนี้ ก่อนจะไปวัดความสูงของข้าวทั้ง 4 ต้น จาก 17 ท่อ แล้วนำผลที่ได้บันทึกความคืบหน้าลงในสมุดบันทึกข้าว ก่อนที่ครูณีจะให้ไปดูเมื่อผ่านไป 22 วัน จากการปลูกครั้งแรก เทียบเคียงกันดู

  ตอบลบ