เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: Hello the world ยินดีที่ได้รู้จัก
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เพื่อเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้น และเข้าใจความแตกต่างแต่ละประเทศทั่วโลก รวมทั้งเคารพวิถีการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมโลกได้

Week 3

เป้าหมายรายสัปดาห์: เข้าใจและสามารถอธิบายลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศต่างๆ ที่ต้องเรียนรู้ให้ผู้อื่นรับทราบและเข้าใจได้
Week
Input
Process
Output
Outcome3
10 14
 พ.ย. 2557

โจทย์
ภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
Key  Questions
- ประเทศสิงค์โปรอยู่ตำแหน่งไหนของแผนที่โลก โดยให้นักเรียนออกมาชี้ระบุตำแหน่ง
- ทำไมต้องมีการแบ่งพื้นที่โลกเป็นทวีปต่างๆ
- ทำไมลักษณะภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศจึงแตกต่างกัน
- นักเรียนคิดว่าภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ของประเทศที่ตนเองได้รับเป็นอย่างไร
เครื่องมือคิด
Show  and Share
นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
Wall thinking
- ติดชิ้นงานการ์ตูนช่องA3 ข้อมูลพื้นฐานของแต่ละประเทศ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องเรียน
- กระดาษ A3
- แผนที่ / โมเดลลูกโลก
- อินเตอร์เน็ต
- เกมอยู่ไหนกันนะ
จันทร์
ชง : ครูให้นักเรียนดูโมเดลลูกโลกและร่วมพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเห็น
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมเล่นเกม อยู่ไหนกันนะ ซึ่งเป็นเกมเกี่ยวกับ การค้นหาตำแหน่งประเทศบนแผนที่โลก จากฉลากที่จับได้ อาทิเช่น กัวเตมาลา เฮติ อินโดนีเซีย ฯลฯ
- ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศสิงค์โปร
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ประเทศสิงค์โปรอยู่ตำแหน่งไหนของแผนที่โลก โดยให้นักเรียนออกมาชี้ระบุตำแหน่ง” / “ทำไมต้องมีการแบ่งพื้นที่โลกเป็นทวีปต่างๆ” / “ทำไมลักษณะภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศจึงแตกต่างกัน
เชื่อม : นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
อังคาร - พุธ
ชง : ครูให้นักเรียนจับฉลากเลือกประเทศ เพื่อศึกษาข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้
เอเชีย (อินเดีย, เนปาล, อิสลาเอล)
ยุโรป (ฝรั่งเศส, โปรตุเกส, สาธารณรัฐเช็ก, รัสเชีย, ไอซ์แลนด์ )
แอฟริกา (โมร็อกโค, อียิปต์)
โอเชียเนีย (ฟิจิ, นิวซีแลนด์)
อเมริกาใต้ (ชิลี, อาร์เจนตินา, เปรู)
อเมริกาเหนือ (กรีนแลนด์, คิวบา)
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ของประเทศที่ตนเองได้รับเป็นอย่างไร
เชื่อม : นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและสืบค้นข้อมูลที่ต้องการเรียนรู้
ศุกร์
ใช้ : นักเรียนแต่ละคนออกแบบชิ้นงานเพื่อนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่คิดศึกษาในรูปแบบต่างๆ ตามความสนใจ(Model, เพลง, ชาร์ต, รายงาน, การ์ตูนช่อง, power point ฯลฯ)
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนนำเสนอชิ้นงาน
- ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการนำเสนอ
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- วิเคราะห์รูปแบบลักษณะของประเทศต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโมเดลลูกโลก
- เล่นเกม อยู่ไหนกันนะ
- จับฉลากเลือกประเทศและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศนั้นๆ
- ออกแบบชิ้นงานและนำเสนอข้อมูลที่ได้สืบค้น
- การอภิปรายร่วมกันกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
ชิ้นงาน
- สมุดเล่มเล็ก
- ชิ้นงานถ่ายทอดความเข้าใจลักษณะภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศต่างๆ ที่ต้องเรียนรู้ให้ผู้อื่นรับทราบและเข้าใจได้
 ทักษะ
ทักษะชีวิต
การอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกัน แสดงความคิดเห็นและช่วยเหลือกันทำงาน
ทักษะการวางแผน
การวางแผนในการทำงานศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เพื่อนำมาสร้างชิ้นงาน
- ทักษะการเรียนรู้
 - สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชิ้นงานของตนเองและของผู้อื่น
ทักษะICT
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
ทักษะการสื่อสาร
นำเสนอชิ้นงานถ่ายทอดความเข้าใจลักษณะภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศ
คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติต่อหลักสำคัญของการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
- การอธิบายตำแหน่งและสถานที่ตั้งของประเทศที่ใช้เป็นแหล่งศึกษาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


ข้าว
ในสัปดาห์นี้น้ำในท่อแต่ละท่อเหือดแห้ง เพื่อนๆ ได้ช่วยกันเติมน้ำให้แต่ละท่อมีน้ำอยู่ และต้นข้าวแต่ละคนต่างมีวัชพืชมากกว่ารอบแรกที่ปลูก เมื่อเทียบระยะเวลาเท่าๆ กัน แต่นี้ข้าวของเด็กๆ เริ่มแตกก่อทุกๆ ต้น
จากนั้นทุกคนวัดขนาดความสูง แชร์สิ่งที่เป็นปัญหา หาทางแก้ร่วมกัน แล้วบันทึกผลความคืบหน้าของทุกคน

ยินดีที่ได้รู้จัก
ให้หัวข้อของสัปดาห์นี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม แล้วนักเรียนทุกคนนำข้อมูลที่ได้ทั้ง 17 ประเทศ มานำเสนอกันในรูปแบบที่หลากหลาย บางคน ทำชิ้นงานการ์ตูนช่อง , ชาร์ตความรู้ภูมิศาสตร์ประเทศ , power point , คลิป


ทุกคนต่างให้กำลังใจเพื่อนๆ แต่ละคนที่กำลังนำเสนอ พร้อมกับเขียนบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้จากงานของเพื่อนๆ รวบรวมเป็นสิ่งที่วัดความเข้าใจของแต่ละคน ก่อนส่งงานครูให้นักเรียนทุกคนเขียนสรุปความเข้าใจของตนเองลงในกระดาษA4 ให้เวลาขมวดคำ 10 นาที ก่อนจะเล่าสั้นให้ครูสอบถามก่อนส่งงาน
ครูให้โจทย์นักเรียนในหัวข้อต่อไป “นักเรียนคิดว่าแต่ละประเทศที่ตนเองศึกษา มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไร และจะนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร / นักเรียนคิดว่ามีกี่เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ส่งผลต่อการดำเนินวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันอย่างไร”  

หลังจากที่นักเรียนได้รับโจทย์จากครูไปแล้ว และครูกำหนดชิ้นงานเป็นไทม์ไลน์ ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลและสร้างชิ้นงาน(ต่อในสัปดาห์หน้า)สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ของนักเรียน


แก่นเรื่องในการสรุปสัปดาห์ที่ 1 Q.3 ของพี่หลุยส์นักเรียนชั้น ม.1
 ภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ทักษะที่เกิดขึ้น ครูวิเคราะห์จากกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์ของนักเรียน
- การเก็บรวบรวมข้อมูล / การจัดกระทำข้อมูล: พี่หลุยส์สืบค้นหาข้อมูลประเทศกรีนแลนด์ที่เลือกได้ สืบค้นจากหลากหลายแหล่งข้อมูล อาทิเช่น หนังสือ, คอมฯ, ห้องสมุด และปรึกษาผู้รู้ แล้วจัดกระทำข้อมูลให้ตนเองและผู้อานเข้าใจง่ายที่สุดก่อนสร้างชิ้นงานผ่านชาร์ตความรู้
- การแก้ปัญหา : ระหว่างที่ได้ข้อมูลมา แลกเปลี่ยนความเข้าใจกับครู พี่หลุยส์ต้องใช้ความรู้ที่ตนเองสืบค้นมาตอบปัญหา และขมวดคำให้กระซับและเข้าใจง่ายที่สุด
- การนำเสนอข้อมูล : ก่อนส่งชิ้นงานพี่หลุยส์และเพื่อนๆ ต้องได้นำเสนอข้อมูลต่อผู้อื่น และเพื่อนๆช่วยกันตรวจสอบความเข้าใจต่างๆ ของประเทศเพื่อน หาความเชื่อมโยงที่เข้าสู่ประเทศที่ตนเองกำลังศึกษา
- การทำงานร่วมกัน: พี่หลุยส์และเพื่อนๆ ได้ดูแลต้นข้าว ทำงานดูแลระดับน้ำช่วยกัน พร้อมกับบันทึกความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ก่อนจะนำแต่ละประเด็นมาพูดคุยกัน

คุณลักษณะ : พี่หลุยส์ยังช่วยเพื่อนๆ ทำภาระงานต่างๆ ชิ้นงานของเพื่อนที่ยังไม่เสร็จ ช่วยอธิบายความเชื่อมโยง และเขียนบล็อกถ่ายทอดเรื่องราวของตนเอง ให้ผู้อื่นรับรู้อีกช่องทาง2 ความคิดเห็น:

 1. ยินดีที่ได้รู้จัก
  ให้หัวข้อของสัปดาห์นี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม แล้วนักเรียนทุกคนนำข้อมูลที่ได้ทั้ง 17 ประเทศ มานำเสนอกันในรูปแบบที่หลากหลาย บางคน ทำชิ้นงานการ์ตูนช่อง , ชาร์ตความรู้ภูมิศาสตร์ประเทศ , power point , คลิป  ทุกคนต่างให้กำลังใจเพื่อนๆ แต่ละคนที่กำลังนำเสนอ พร้อมกับเขียนบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้จากงานของเพื่อนๆ รวบรวมเป็นสิ่งที่วัดความเข้าใจของแต่ละคน ก่อนส่งงานครูให้นักเรียนทุกคนเขียนสรุปความเข้าใจของตนเองลงในกระดาษA4 ให้เวลาขมวดคำ 10 นาที ก่อนจะเล่าสั้นให้ครูสอบถามก่อนส่งงาน
  ครูให้โจทย์นักเรียนในหัวข้อต่อไป “นักเรียนคิดว่าแต่ละประเทศที่ตนเองศึกษา มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไร และจะนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร / นักเรียนคิดว่ามีกี่เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ส่งผลต่อการดำเนินวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันอย่างไร”

  หลังจากที่นักเรียนได้รับโจทย์จากครูไปแล้ว และครูกำหนดชิ้นงานเป็นไทม์ไลน์ ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลและสร้างชิ้นงาน(ต่อในสัปดาห์หน้า)

  ตอบลบ
 2. ข้าว

  ในสัปดาห์นี้น้ำในท่อแต่ละท่อเหือดแห้ง เพื่อนๆ ได้ช่วยกันเติมน้ำให้แต่ละท่อมีน้ำอยู่ และต้นข้าวแต่ละคนต่างมีวัชพืชมากกว่ารอบแรกที่ปลูก เมื่อเทียบระยะเวลาเท่าๆ กัน แต่นี้ข้าวของเด็กๆ เริ่มแตกก่อทุกๆ ต้น
  จากนั้นทุกคนวัดขนาดความสูง แชร์สิ่งที่เป็นปัญหา หาทางแก้ร่วมกัน แล้วบันทึกผลความคืบหน้าของทุกคน

  ตอบลบ