เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: Hello the world ยินดีที่ได้รู้จัก
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เพื่อเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้น และเข้าใจความแตกต่างแต่ละประเทศทั่วโลก รวมทั้งเคารพวิถีการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมโลกได้

Week 6

เป้าหมายรายสัปดาห์: เข้าใจและอธิบายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศที่ศึกษารวมถึงตังบ่งชี้ถึงคุณภาพของเศรษฐกิจที่ตนเองกำลังศึกษาได้
Week
Input
Process
Output
Outcome6
1 4
 ธ.ค. 2557

โจทย์
เศรษฐกิจ
- พลังงาน
- วิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี
- การขนส่ง
- การสื่อสาร

Key  Questions
- นักเรียนคิดว่าอะไรเป็นตัวบ่งชี้ว่าประเทศมีระบบเศรษฐกิจที่ดี
- ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศที่ตนเองศึกษา
- นักเรียนคิดว่าการค้าระหว่างประเทศส่งผลกระทบอย่างไรต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังศึกษา
เครื่องมือคิด
Show  and Share
- นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศที่ศึกษา
- นำเสนอชิ้นงานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศที่ ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
 Wall thinking
- ติดชิ้นงานชิ้นงานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศที่ ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องเรียน
- คลิปรายการ มองโลกแบบวิกรม ตอน การศึกษาดี เศรษฐกิจดี
- เรื่องเล่าการคว่ำบาตรทางการค้าประเทศเกาหลีเหนือ/ประเทศพม่า
- กระดาษ
- อินเตอร์เน็ต
จันทร์
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าอะไรเป็นตัวบ่งชี้ว่าประเทศมีระบบเศรษฐกิจที่ดี”
เชื่อม : นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
อังคาร
ชง : ครูเปิดคลิปรายการ มองโลกแบบวิกรม ตอน การศึกษาดี เศรษฐกิจดี ให้นักเรียนดู
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่ได้ดู”
เชื่อม : นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศที่ตนเองศึกษา”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นและสืบค้นข้อมูล
ใช้ : นักเรียนแต่ละคนออกแบบชิ้นงานเพื่อนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่คิดศึกษาในรูปแบบต่างๆ ตามความสนใจ(Model, เพลง, ชาร์ต, รายงาน, การ์ตูนช่อง, power point ฯลฯ)
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนนำเสนอชิ้นงาน
- ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการนำเสนอ
พุธ
ชง : ครูเล่าเรื่องการคว่ำบาตรทางการค้าประเทศเกาหลีเหนือ/ประเทศพม่า ให้นักเรียนฟัง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าการค้าระหว่างประเทศส่งผลกระทบอย่างไรต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังศึกษา”
 เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นและสืบค้นข้อมูล
ศุกร์
ใช้ : นักเรียนแต่ละคนออกแบบชิ้นงานเพื่อนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่คิดศึกษาในรูปแบบต่างๆ ตามความสนใจ(Model, เพลง, ชาร์ต, รายงาน, การ์ตูนช่อง, power point ฯลฯ)
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนนำเสนอชิ้นงาน
- ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการนำเสนอ
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- วิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิปรายการ มองโลกแบบวิกรม ตอน การศึกษาดี เศรษฐกิจดี
- สืบค้นและนำเสนอข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศที่ศึกษา
- วิเคราะห์ สืบค้นและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศที่ ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ

ชิ้นงาน
- นำเสนอปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศที่ศึกษาและการค้าระหว่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ความรู้
เข้าใจและอธิบายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศที่ศึกษารวมถึงตังบ่งชี้ถึงคุณภาพของเศรษฐกิจที่ตนเองกำลังศึกษาได้

ทักษะ
ทักษะชีวิต
การอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ของแต่ละประเทศร่วมกัน
ทักษะการวางแผน
การวางแผนในการทำงานศึกษาข้อมูลระบบเศรษฐกิจ
- ทักษะการเรียนรู้
 - สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- สามารถวิเคราะห์ข้อมูลระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ
 ทักษะICT
สืบค้นข้อมูลและสร้างสรรค์ชิ้นงานจากสื่อเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ออกแบบนำเสนอชิ้นงานในรูปแบบที่น่าสนใจ

คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติต่อหลักสำคัญของการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ
- การอธิบายตำแหน่งและสถานที่ตั้งของประเทศที่ใช้เป็นแหล่งศึกษาเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


    PBL ข้าวสินเหล็ก 4 เมล็ด
ลมหนาวพัดผ่านมา ต้นข้าวพลิ้วไสวรายรำไปตามกระแสลมสะบัดพลิ้วราวระลอกคลื่น
_สรรพสัตว์เล็กน้อยสร้างรังตามท่อปลูกข้าวสินเหล็กของเด็กๆ เกาะกำบังที่แข็งเกร็งที่อาจหลบลี้ภัยจากกระแสลมหนาวของพวกเขา แต่ต้นข้าวก็ดูดดื่มน้ำรวดเร็วเหลือเกิน แต่ละท่อเหือดแห้ง ดินกรอบเป็นรอยแตกร้าว ข้าวเหี่ยวเฉาเพราะต่างฤดูกาล
แต่ละวันปริมาณที่เติมลงท่อปลูกเยอะกว่าเมื่อ 3 เดือนก่อน เพราะช่วงนั้นเป็นฤดูฝน อากาศชื่นเหมาะแก่การปลูก การเรียนรู้การปลูกข้าวต่างฤดู..เป็นPBLที่ท้าทายกว่าเมื่อครั้งก่อน ใช้หลักการเดิมมาแก้ปัญหาในหนนี้ก็ต้องสร้างความเข้าใจกับปัญหานั้นมากขึ้นกว่าเดิม


    PBL ยินดีที่ได้รู้จัก สัปดาห์6
นักเรียนออกแแบชิ้นงานที่หลากหลาย
 จากโจทย์ที่ครูให้ไว้ข้างต้น นักเรียนสืบค้นข้อมูล ค้นคว้าจากนักสือเปิดเลนส์ส่องโลกของ ดร.นิติภูมิ หรือบางคนค้นคว้าจากหนังสือที่ห้องสมุด เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนกัน 
ชิ้นงานที่ออกแบบมาในเรื่องเศรษฐกิจนี้ จะสร้าง 2 ชิ้นงาน เพื่อใช้ประกอบในการนำเสนอ
pop up หรือชาร์ต หรือการ์ตูนช่อง
นักเรียนมีรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย
ออกแบบชิ้นงาน ร่วมกับการหาข้อมูลมาลำดับไว้
บางคนสร้าง pop up ในรูปแบบที่สร้างสรรคื ตามความเข้าใจของแต่ละคน 

ชิ้นงาน pop up สร้างสรรค์


ครูใหญ่ได้เข้ามาพูดคุยกับพี่ ม.1 เรื่องประเทศคิวบา รัสเชีย บางช่วงบางตอน แล้วสุดท้ายนักเรียนจะเห็นความเชื่อมโยงของแต่ละประเทศผ่านข้อมูลต่างๆ


ภาพกิจกรรมการเรียนรู้
     
 แต่ละประเทศนำเสนอ จะมีเก้าอี้เป็นที่นำเสนอ โดยเพื่อนที่เหลือกับคุณครูจะค่อยจับประเด็นสำคัญ ตั้งคำถามเพื่อให้เพื่อนๆ ได้อธิบายความเข้าใจอีกครั้ง

     ทุกเรื่องราวที่นำเสนอเสร็จนักเรียนจะรับกระดาษA4 เขียนไล่เรียงความเข้าใจของตนเองเล่าเรื่องลงในกระดาษ คุณครูจะตรวจเช็คประเมินความเข้าใจของผู้เรียนอีกครั้งไนชิ้นงานนี้ครับ 

เราสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน: ขอบคุณคุณครูใหญ่ที่ร่วมรับฟัง ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เล่าเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจ รวมทั้งไขข้อสงสัยให้กับพี่ๆม.1 และคุณครูได้เรียนรู้ เข้าใจและ มองเห็นโลกกว้างมากขึ้นค่ะ /ครูณี

ภาพชิ้นงานสรุปเรียนรู้รายสัปดาห์ ส.61 ความคิดเห็น:

 1. นักเรียนออกแแบชิ้นงานที่หลากหลาย
  จากโจทย์ที่ครูให้ไว้ข้างต้น นักเรียนสืบค้นข้อมูล ค้นคว้าจากนักสือเปิดเลนส์ส่องโลกของ ดร.นิติภูมิ หรือบางคนค้นคว้าจากหนังสือที่ห้องสมุด เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนกัน
  ชิ้นงานที่ออกแบบมาในเรื่องเศรษฐกิจนี้ จะสร้าง 2 ชิ้นงาน เพื่อใช้ประกอบในการนำเสนอ
  pop up หรือชาร์ต หรือการ์ตูนช่อง

  ออกแบบชิ้นงาน ร่วมกับการหาข้อมูลมาลำดับไว้
  บางคนสร้าง pop up ในรูปแบบที่สร้างสรรคื ตามความเข้าใจของแต่ละคน ชิ้นงาน pop up สร้างสรรค์


  ครูใหญ่ได้เข้ามาพูดคุยกับพี่ ม.1 เรื่องประเทศคิวบา รัสเชีย บางช่วงบางตอน แล้วสุดท้ายนักเรียนจะเห็นความเชื่อมโยงของแต่ละประเทศผ่านข้อมูลต่างๆ

  แต่ละประเทศนำเสนอ จะมีเก้าอี้เป็นที่นำเสนอ โดยเพื่อนที่เหลือกับคุณครูจะค่อยจับประเด็นสำคัญ ตั้งคำถามเพื่อให้เพื่อนๆ ได้อธิบายความเข้าใจอีกครั้ง

  ทุกเรื่องราวที่นำเสนอเสร็จนักเรียนจะรับกระดาษA4 เขียนไล่เรียงความเข้าใจของตนเองเล่าเรื่องลงในกระดาษ คุณครูจะตรวจเช็คประเมินความเข้าใจของผู้เรียนอีกครั้งไนชิ้นงานนี้ครับ

  เราสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน: ขอบคุณคุณครูใหญ่ที่ร่วมรับฟัง ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เล่าเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจ รวมทั้งไขข้อสงสัยให้กับพี่ๆม.1 และคุณครูได้เรียนรู้ เข้าใจและ มองเห็นโลกกว้างมากขึ้นค่ะ /ครูณี

  ตอบลบ